Płótno - canvas

 

1
2
 

 Media do druku tuszami
 wodnymi

 Atrament, pigment, dye

 
 

 Media do druku solwent
 i eco-solwent

 

 
 Tusze
 (Pigment, Solwent, Sublimacja)
 
4
 

 Krosna malarskie
(kliny do krosien, zawieszki)

 

4
 
Ramki na wcisk
 
 
 Materiały do
 Termotransferu
 
 
 Folie ploterowe ORACAL
 
 
 Laminaty
 
 
 Akcesoria pomocnicze
 do druku
 
 
 Akcesoria do wysyłki
 (taśmy klejące, folie stretch itp.)
 
 
 Media do małego formatu
 (A3, A4)
 
 
 Płótno malarskie Phoenix
 
 
   

O Nas

Firma działa na rynku od 2006 roku. Przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wielkoformatowych i ploterów.

Za główny cel od samego początku stawiamy sobie satysfakcję klienta. Dlatego też oferujemy tylko sprawdzony towar wysokiej jakości, a każdego klienta staramy się obsłużyć tak, jak sami chcielibyśmy być obsłużeni.

 

 
 

 

 

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie Piotr Pakuła

Aby móc realizować zamówienia, a także jak najlepiej przygotowywać ofertę skierowaną do Państwa przetwarzamy dane osobowe takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, adresy rejestrowe firmy, adresy do doręczenia, numery telefonu, numery NIP i Regon a także numery telefonów i adresy email. Są to dane które otrzymaliśmy od Państwa przy składaniu zamówienia bądź podane nam w inny dobrowolny sposób (np. telefonicznie bądź poprzez pocztę email).

Dokładamy wszelkich starań aby przekazane dane osobowe były u nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku  zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Piotr Pakuła
Iłłakowiczówny 14/16
40-134 Katowice
NIP: 954-256-47-61
Regon: 240245276

Adres do doręczeń:
Piotr Pakuła
Wiązowa 1
41-209 Sosnowiec
tel. (32) 258 46 95 
kom. 505 168 310
e-mail: biuro@pakuladruk.pl

Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną , tradycyjną pocztą oraz telefonicznie.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail  biuro@pakuladruk.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych jest Piotr Pakuła

Danymi osobowymi jakie będą przetwarzane w naszej firmie są Państwa: nazwa firmy, adres rejestrowy firmy, numer NIP i Regon, adres-email, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. Są to dane osobowe które Państwo podajecie nam dobrowolnie a służą realizacji zamówienia lub innej formie kontaktu na którą wyrazicie Państwo zgodę.

Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

·      wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.
Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - , który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

·      wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,

·      w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe,

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu:

·      dochodzenia roszczeń,

·      marketingu bezpośredniego.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne celem dokonania realizacji zamówienia. Bez podania przedmiotowych danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.ziemy mogli dla

Państwa dane osobowe są nam niezbędne w celu świadczenia usługi dostarczenia zamówionych towarów. Potrzebne nam są do prawidłowego zaadresowania paczki bądź listu z zamówionym towarem,a także kontaktu z Państwem w celu sprawnej realizacji zamówienia.

Państwa dane osobowe są nam również niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom takim jak biuro rachunkowe, operatorom pocztowym i kurierskim, dostawcom usług IT, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

Państwa dane przekazujemy tylko wtedy gdy jest to niezbędne.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do podanych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas podanych naszej firmie przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.

COPYRIGHT - 2016 FIRMA PIOTR PAKUŁA, REALIZACJA: musiol1@o2.pl | Pozycjonowanie stron